วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
      
ภายในปีการศึกษา พ.ศ.๒๖๖๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการวิถีมุสลิม เพื่อความเป็นพลเมือง

ปรัชญาการจัดการศึกษา
                 
       โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้ คู่คุณธรรม