พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการวิถีมุสลิม

3. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความเป็นพลเมือง

4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา