ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น กลยุทธ์ ทร.๕๒ Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 123
แบบฟอร์มรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด-19 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 38170
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.92 KB 44333
บันทึกข้อความและกิจกรรมเปิดโลก Word Document ขนาดไฟล์ 30.4 KB 48347
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 48592
แบบฟอร์มการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.17 KB 48201
QR Code นวัตกรรมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.31 KB 48551
รายชื่อนักเรียน 2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.15 KB 48450
ตย.บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 48594
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 48406
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.92 KB 48418
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 48186
รายชื่อ 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.3 KB 48284
ปพ.5 (ย่อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.66 KB 48389
>ธุรการชันเรียน 48318
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.18 KB 48309
แบบกรอกน้ำหนักส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48269
ปพ.6 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 712.5 KB 48629
รวมบันทึกข้อความการเงิน61 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 48327
ทะเบียนนักเรียนเก่ง อ่อน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.11 KB 48178
โครงการต้นแบบ รร.ทร Word Document ขนาดไฟล์ 527.72 KB 48202
แบบเบิก/ยืม/ส่งใช้เงินยืมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 812 KB 48450
แบบการนิเทศภายในโรงเรียนไทยรัฐ-52 Word Document ขนาดไฟล์ 335.64 KB 48562
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 48259
บันทึกหลังสอนรอกายะ1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48455
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมไทยรัฐ52 Word Document ขนาดไฟล์ 237.82 KB 48501
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.13 KB 48451
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 48692