ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น กลยุทธ์ ทร.๕๒ Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 120
แบบฟอร์มรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด-19 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 38167
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.92 KB 44302
บันทึกข้อความและกิจกรรมเปิดโลก Word Document ขนาดไฟล์ 30.4 KB 48344
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 48579
แบบฟอร์มการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.17 KB 48188
QR Code นวัตกรรมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.31 KB 48538
รายชื่อนักเรียน 2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.15 KB 48445
ตย.บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 48590
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 48402
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.92 KB 48415
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 48183
รายชื่อ 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.3 KB 48271
ปพ.5 (ย่อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.66 KB 48375
>ธุรการชันเรียน 48305
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.18 KB 48304
แบบกรอกน้ำหนักส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48266
ปพ.6 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 712.5 KB 48615
รวมบันทึกข้อความการเงิน61 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 48314
ทะเบียนนักเรียนเก่ง อ่อน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.11 KB 48175
โครงการต้นแบบ รร.ทร Word Document ขนาดไฟล์ 527.72 KB 48189
แบบเบิก/ยืม/ส่งใช้เงินยืมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 812 KB 48437
แบบการนิเทศภายในโรงเรียนไทยรัฐ-52 Word Document ขนาดไฟล์ 335.64 KB 48549
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 48245
บันทึกหลังสอนรอกายะ1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48452
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมไทยรัฐ52 Word Document ขนาดไฟล์ 237.82 KB 48498
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.13 KB 48447
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 48680