ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น กลยุทธ์ ทร.๕๒ Word Document ขนาดไฟล์ 15.85 KB 117
แบบฟอร์มรายงานการสอนในสถานการณ์โควิด-19 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 38163
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.92 KB 44277
บันทึกข้อความและกิจกรรมเปิดโลก Word Document ขนาดไฟล์ 30.4 KB 48342
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.45 KB 48577
แบบฟอร์มการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.17 KB 48186
QR Code นวัตกรรมต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.31 KB 48536
รายชื่อนักเรียน 2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.15 KB 48443
ตย.บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 48588
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 226 KB 48400
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.92 KB 48412
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 48179
รายชื่อ 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.3 KB 48269
ปพ.5 (ย่อ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.66 KB 48373
>ธุรการชันเรียน 48301
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.18 KB 48302
แบบกรอกน้ำหนักส่วนสูง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48259
ปพ.6 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 712.5 KB 48612
รวมบันทึกข้อความการเงิน61 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 48312
ทะเบียนนักเรียนเก่ง อ่อน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.11 KB 48170
โครงการต้นแบบ รร.ทร Word Document ขนาดไฟล์ 527.72 KB 48185
แบบเบิก/ยืม/ส่งใช้เงินยืมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 812 KB 48435
แบบการนิเทศภายในโรงเรียนไทยรัฐ-52 Word Document ขนาดไฟล์ 335.64 KB 48547
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 48242
บันทึกหลังสอนรอกายะ1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48449
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมไทยรัฐ52 Word Document ขนาดไฟล์ 237.82 KB 48496
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.13 KB 48443
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 48651