ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการพัฒนาทักษะการคูณด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ( ชุมชนบ้านต้ 279
รายงานโครงการ 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 22.28 KB 37
รายงานโครงการ กิจกรรม แบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 36
ตัวอย่างโครงการและแบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 24.53 KB 28
ปพ.6 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 546 KB 40
แบบกรอกข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 44
ปพ.6 ประถม ฉ.ปรับปรุงล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 649.5 KB 91
รายชื่อนักเรียนปี59 87
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลางปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 52
รายชื่อ-ปพ.5-59 (รวมห้อง) 68
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 395
แบบฟอร์มidplan Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 11
คู่มือการทำidplan Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 13
ตัวอย่างidplan Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 14
ปพ6 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 729.5 KB 21
รายชื่อ ปพ.5 แยกห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.82 KB 11
รายชื่อ ปพ.5อรวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.7 KB 14
ตย.บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการนอกจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 10