ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ID PLAN 4
โครงการต้นแบบ รร.ทร Word Document ขนาดไฟล์ 527.72 KB 10
รายชื่อแยกห้อง ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.95 KB 17
แบบเบิก/ยืม/ส่งใช้เงินยืมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 812 KB 4
แบบการนิเทศภายในโรงเรียนไทยรัฐ-52 Word Document ขนาดไฟล์ 335.64 KB 11
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.08 KB 10
บันทึกหลังสอนรอกายะ1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.12 KB 15
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมไทยรัฐ52 Word Document ขนาดไฟล์ 237.82 KB 10
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.13 KB 11
แฟ้มผลงานเอ๋ (แก้ไข) 30
รายชื่อ ปพ.5 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.35 KB 37
รายชื่อ ปพ.5 แยกห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.2 KB 44
ตย.บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการนอกจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 21
ตัวอย่างidplan Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 50
คู่มือการทำidplan Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 43
แบบฟอร์มidplan Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 47
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 478
ตัวอย่างโครงการและแบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 24.53 KB 44
รายงานโครงการ กิจกรรม แบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 77
รายงานโครงการ 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 22.28 KB 80
รายงานการพัฒนาทักษะการคูณด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ( ชุมชนบ้านต้ 310