ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตย.บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการนอกจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 13
รายชื่อ ปพ.5อรวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.7 KB 44
รายชื่อ ปพ.5 แยกห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.82 KB 28
ปพ6 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 729.5 KB 37
ตัวอย่างidplan Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 23
คู่มือการทำidplan Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 21
แบบฟอร์มidplan Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 27
แบบรายงานท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็วและท่องอาขยาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.99 KB 429
รายชื่อ-ปพ.5-59 (รวมห้อง) 73
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลางปี 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84 KB 64
รายชื่อนักเรียนปี59 101
ปพ.6 ประถม ฉ.ปรับปรุงล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 649.5 KB 115
แบบกรอกข้อมูลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 54
ปพ.6 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 546 KB 63
ตัวอย่างโครงการและแบบฟอร์ม Word Document ขนาดไฟล์ 24.53 KB 32
รายงานโครงการ กิจกรรม แบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 48
รายงานโครงการ 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 22.28 KB 56
รายงานการพัฒนาทักษะการคูณด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ( ชุมชนบ้านต้ 290