คณะผู้บริหาร

นางสุภาพร แดงกระจ่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายซูไฮมีน แวโด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา