คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือการขอใช้สถานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 663.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 729.5 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.83 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอใบแทนเอกสารการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.25 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.26 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.56 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 709.52 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 696.98 KB