ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นาย มูฮำมัดซำรี บือโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา