ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

น.ส.สุทธิสา สังข์สกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอามีนา บินวาณิช
ครู คศ.3

นางนุชิดา เจ๊ะเฮง
ครู คศ.3