ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรพินท์ แสนรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางซูมัยยะห์ สาและ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

น.ส.มะห์ฮาณี เง๊าะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอาซีย๊ะ หะยีนาแว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1