ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรพินท์ แสนรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางซูมัยยะห์ สาและ
ครู คศ.2

น.ส.มะห์ฮาณี เง๊าะ
ครู คศ.1

นางอาซีย๊ะ หะยีนาแว
ครู คศ.1