กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรพินท์ แสนรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางซูมัยยะห์ สาและ
ครูชำนาญการ

น.ส.มะห์ฮาณี เง๊าะ
ครูชำนาญการ

นางอาซีย๊ะ หะยีนาแว
ครูชำนาญการ