กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนุศรา บาซอ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัจจิมา ตั้งสกุลเจริญ
ครูชำนาญการ