ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุศรา บาซอ
ครู คศ.2

นางสาวฟาตีเมาะ ราแดง
พนักงานราชการครู