กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรอกายะ เบ็ญจุฬามาศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาต เบ็ญจุฬามาศ
ครูชำนาญการ

นางพิชญากร แสงแก้ว
ครูชำนาญการ

นางนิลลี ละใบซอ
ครูชำนาญการ