ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.รอกาย๊ะ ลือแบซา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.มัสนา มะดีเยาะ
พนักงานราชการครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1