ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรอมือลี วายา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ