ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อิสลามศึกษา

นายสุปียาน กาหม๊ะ
ครูอิสลามศึกษา
หัวหน้าอิสลามศึกษา

นายมะรอดี สนิ
ครูอิสลามศึกษา

นางซารีปะห์ จิตนหมั่น
ครูอิสลามศึกษา

น.ส.อารีนา โต๊ะแปเราะ
ครูอิสลามศึกษา

น.ส.ฮุซวานา เจ๊ะเล๊าะ
ครูอิสลามศึกษา