ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มช่วงชั้นที่ 1

นางอัจจิมา ตั้งสกุลเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มช่วงชั้นที่ 1

นางกูมานีเราะ มะเต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1