ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มช่วงชั้นที่ 1

นางอัจจิมา ตั้งสกุลเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มช่วงชั้นที่ 1

นางผ่องศีร ชูมณี
ครู คศ.2

นางสุภาพร ฟักนิล
ครู คศ.2

นางกูมานีเราะ มะเต๊ะ
ครู คศ.2

นางมาเรียม จอหวัง
ครู คศ.2