ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายซามซูดิง ดอมอลอ
ครู คศ.1