ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนูรีย๊ะ กือมอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2