ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริง
ครู คศ.3

นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนูรีย๊ะ กือมอ
ครูอัตราจ้าง