ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวีนา อับดุลสตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา ปาโอะมานิ๊
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา จันทร์ประเสริฐ
ครู คศ.2