กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวีนา อับดุลสตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา โรมินทร์
ครู คศ.2

นางอลิสา สิทธิวรรณวงศ์
ครู คศ.3